Logo
Loading...

Regulamin

Regulamin zakupu biletów przez Internet w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

§ 1

„Regulamin zakupu biletów przez Internet w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki”, zwany dalej „Regulaminem”, ma zastosowanie do sprzedaży biletów na spektakle i inne przedsięwzięcia organizowane w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki,
ul. Augustyna Kośnego 2a, 45 – 056 Opole, NIP: 754-034-03-41, REGON: 530615576, dalej zwanym „OTLiA” lub „Teatrem”, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej https://bilety.teatrlalki.opole.pl/

Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Klientem a Teatrem.
Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy https://www.przelewy24.pl/, administrowany przez PayPro Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kancelarskiej 15, 60-327 Poznań.

§ 2
Sprzedaż biletów i formy płatności

 1. W OTLiA sprzedaż biletów w systemie online prowadzona jest całodobowo.
 2. Sprzedaż internetowa zostaje wstrzymana dwie godziny przed rozpoczęciem danego wydarzenia.

§ 3

 1. Realizacja zamówienia za pośrednictwem strony internetowej OTLiA wymaga wypełnienia całej procedury zakupu przez Klienta, w tym:
  • rejestracji Klienta na stronie internetowej poprzez podanie prawdziwych danych osobowych takich jak: imię, nazwisko adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło lub zalogowanie się w systemie na uprzednio założony profil,
  • wybór wydarzenia i ilości kupowanych biletów,
  • podsumowanie wszystkich danych i akceptacja treści Regulaminu,
  • potwierdzenie dokonania zamówienia przez Klienta,
  • dokonanie płatności,
  • przesłanie Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez OTLiA.
 2. Faktura VAT jest wystawiana, jeśli w formularzu, w procesie zamawiania została zaznaczona opcja "Faktura VAT" oraz zostały podane poprawne dane firmy oraz NIP. Faktura może być wystawiona jedynie na osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet.
 3. OTLiA nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 4

 1. W systemie online można zakupić wyłącznie bilety normalne i ulgowe. Pozostałe bilety uprawniające do zniżek sprzedawane są tylko w kasie OTLiA.
 2. Ceny biletów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 5

 1. Przy zakupie biletów online płatność realizowana jest za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej, za pośrednictwem uprawnionego do przesyłania płatności serwisu.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto Teatru, Klient otrzyma na podany adres email, potwierdzenie zakupu.
 3. Klient może odebrać bilety zakupione poprzez system sprzedaży internetowej, osobiście w kasie OTLiA - przed rozpoczęciem spektaklu. Zakupione bilety są wydawane na podstawie imienia i nazwiska Klienta lub wydrukowanego potwierdzenia zakupu, bądź numeru rezerwacji otrzymanego na wskazany przy zakupie biletów adres e-mail. Za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim odpowiada Klient.

§ 6
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:
Administratorem wszystkich podanych danych w systemie sprzedaży biletów jest Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45 – 056 Opole. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku ze sprzedażą biletów i niezbędnym kontaktem z Klientem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Złożenie zamówienia online przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane kontaktowe administratora to:

 1. adres: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, ul. Augustyna Kośnego 2A, 45-056 Opole;
 2. adres e-mail: iodo@teatrlalki.opole.pl,

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
Poprzez rejestrację w serwisie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez OTLiA, w celu realizacji zamówienia, w tym niezbędnego kontaktu z Klientem oraz w celu podjęcia wszelkich działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

§ 7

OTLiA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

§ 8

Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie.

§ 9

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy Biura Obsługi Widzów OTLiA.

§ 10
Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: bow@teatrlalki.opole.pl. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Klientom.
 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Teatr w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Teatr nie ponosi w stosunku do Klienta odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Klient.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Zwrot biletów zakupionych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży jest możliwy jedynie w przypadku zmian w repertuarze lub odwołania spektaklu.
  OTLiA zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 2. Spektakle rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia widzowie nie będą wpuszczani na spektakl aż do przerwy (w razie braku przerwy, spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani). W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.
 3. Regulamin zawiera postanowienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 15.03.2022 r.